НАЧАЛО 

"НОРД БГ ГРУП" ЕООД
 

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

ОЧАКВАЙТЕ

 

през МАЙ във В.Търново

Вътрешни одитори

по ISO 27001

 

*НОРД БГ ТРЕНИНГ* - фирмени обучения

 
 

ЦЕЛИ:

Вътрешно-фирмените обучения имат за цел да предоставят задълбочени и тясно специализирани знания по актуални за компанията-клиент теми. Обученията са подходящи за мениджъри и служители от различни отдели, ръководни кадри и специалисти с различна квалификация и опит.

 

Ние предлагаме:

    * анализ и дефиниране на темата и определяне на аудиторията,

    * определяне на съдържанието на обучението,

    * провеждане,

    * анализ, оценка и изводи.

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СЛЕДНИТЕ  ОБУЧЕНИЯ:

1. Умения за ефективна комуникация

(или  "истината" за ефективната комуникация; какво е нужно да знаем и можем за да развием  уменията си за общуване  и бъдем успешни както в професионалната сфера така и в личния живот.)

 

Тренинга е предназначен за:

 - Служители;

 - Търговци;

 - Ръководители на търговски екипи;

 както и за:

 - всеки, който работи в група, екип, отдел, клиенти;

 - всеки, който иска да усъвършенства уменията си за общуване;

 -  всеки, който иска да оцени и оптимизира своите умения и стил на общуване;

 - всеки, който иска да овладее  похвати за спечелване доверието на колеги и ръководители;

 

След тренинга участниците ще научат :

 • Коя е истински ефективната комуникация;

 • Как да водят успешно разговор;

 • Как да се изразяват така, че да бъдат разбрани;

 • Как да споделят собствените си преживявания;

 • Как да дават правилна обратна връзка;

 • Как да бъдат автентични;

 • Как да видят себе си "отстрани";

 • Как да подобрят ефективността си в процеса на общуване и да владеят ситуацията.

                

2. Изграждане и развитие на успешен екип

(или кой къде седи в лодката и как да накараме всички да гребът в една и съща посока)

 

Тренинга е предназначен за:

  - Всеки, който участва и работи в екип;

 - Работни групи;

 - Ръководители на екипи;

 както и за :

 - всеки, който работи в група, екип, отдел, клиенти;

 - всеки, който иска да усъвършенства уменията си за общуване;

 -  всеки, който иска да оцени и оптимизира своите умения и стил на общуване;

 - всеки, който иска да овладее  похвати за спечелване доверието на колеги и ръково

 

След тренинга участниците ще научат:

 • Да  изграждат успешни екипи;

 • Да комуникират ефективно в работна среда;

 • Да разпознават  фазите, през които преминава екипа и  да ги преодоляват конструктивно;

 • Да разпознават  ролите в екипа и ще знаят какво се очаква от тях;

 • Да изграждат  умения за поддържане на балас в екипа;

 

 

3. Умения за презентация

(или какво се случва когато застанем пред публика)

 

Тренинга е предназначен за:

         - Търговци;

        - Мениджъри;

        - Всеки, чиято ежедневна работа изисква представяне на продукт, услуга, дейност, идея и др.;

 както и за  

     всеки, който иска да усъвършенства уменията си за презентиране.

След тренинга участниците ще научат:

 • Да подготвят и  представят успешно продукти, услуги, дейности, идея и т.н.;

 • Да комуникират ефективно с различни аудитории;

 • Да изградят самочувствие и увереност на добри презентатори.

 

 

 

  4. Ключови умения и техники за успeшни продажби

 

Тренинга е предназначен за:

 

 - Търговци;

 - Ръководители на търговски екипи;        

 - Мениджъри и супервайзори;

 - Мърчандайзери;

 - Промоутъри.

 

както и за:

 

 - Всеки, който участва в процеса по продажбите;

 - Всеки новопостъпил на позиция, свързана с продажбите;

 - Всеки, който иска да усъвършенства подхода си на продаване.

 

След тренинга участниците ще научат :

 • Да анализират успешно поведението на клиентите и факторите, влияещи върху взимането на решение за покупка;

 • Да идентифицират правилно и да оценяват потребностите на клиентите;

 • Да усъвършенстват уменията за ефективно задаване на въпроси и за активно слушане;

 • Да изграждат доверие у потенциалните клиенти;

 • Да използват умело езика на тялото и невербалното общуване

 

Какво предлага тим билдинга на ”НОРД БГ ГРУП” ЕООД :

 • Взаимно опознаване и изграждане на доверие между членовете    на екипа.

 • Ясно и оптимално разпределение на ролите в екипа.

 • Ефективни групови процеси на вземане на решение.

 • Споделена визия и съгласуваност между лични и корпоративни   цели.

 • Развиване на умения за водене на преговори.

 • Открита и ползотворна комуникация.

 • Преодоляване на напрежението в екипа.

 • Диагностика на проблеми.

 • Разрешаване на конфликти.

 • Неформално общуване на членовете на екипа.

 • Съпричастност и повишаване мотивацията на служителите.

 

Ползите за Вас и Вашата организация :

 • Повишаване лоялността  към фирмата и марката.

 • Съдействие за изясняване и постигане на стратегическите цели и идентичност на компанията.

 • Подпомагане  развитието на корпоративна /фирмена/ принадлежност на участниците и съпричастност към целите на организацията.

 • Съдействие за създаване на позитивно настроени и ангажирани  служители.

 • Самоопознаване чрез оценка и анализ на силните и слаби страни на сътрудниците.

 • Управление и преодоляване на лични и професионални конфликти в екипа.

 • Разбиране основната роля, която играете в работата си.

 • Развиване стратегическо мислене в предизвикателни и провокативни ситуации.

 • Развитие на умения за творческо разрешаване на проблеми

 • Насърчаване на открита комуникация и подобряване на взаимодействието във и между звената на организацията.

 • Засилване на доверието между участниците.

 • Развиване на умения за управление на взаимоотношенията.

 • Осъзнаване важността на добрата и ефективна комуникация и взаимната зависимост на членовете на екипа.

Продължителност

Тимбилдингът на  винаги се изработва специфично за потребностите на екипа като продължилността може да бъде от един до два и повече дни в зависимост от целите, които трябва да се постигнат и възможността на екипа да се отдели от работата.

 

Големина на групите

Тимбилдингът на ”НОРД БГ ГРУП” ЕООД позволява да се работи с групи от 10 до 50 и повече участника без да се загубят фокусът и целите.

 

Ориентация на тимбилдинга (есктремен/неесктремен/комбинация от двата вида)

 

        Екстремни  

 • Рафтинг

 • Преходи с лодки

 • Скачане с бънджи

 • Трениране на умения за оцеляване

 • Пейнтбол

 • Яздене на коне

 • Скално катеренe

 • Стрелба с лък / въздушна пушка

 • Off-road приключение / индивидуални турове с джипове land rover

 

        Неекстремни

 • Сюжетни и логически игри, които използват стратегически и комуникативни умения

 • Физически предизвикателства на открито в природата

 • Игри за оцеляване при трудни условия

 • Ориентиране по маршрут

 • Създаване на конструкции

 • Колоездене

 • Зимни игри

 • Водни игри и състезания

 • Фирмено барбекю

 • Фирмено - отборни турнири: тенис/футбол/волейбол/баскетбол/тенис

 • Дейности за изграждане на корпоративна идентичност

 

 

ОБУЧЕНИЯ ПО СИСТЕМИ ЗА ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ:

 - на вътрешни одитори по: ISO 9001;ISO 14001;OHSAS 18001;HACCP     >>FOTO

 - основни изисквания на ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; HACCP

 - статистически контрол на качеството;

 - обучение на фирмен персонал по системи за фирмено управление;

 

ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ:

 - начално и специализирано компютърно обучение.

 - други обучения по заявка.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ   ”НОРД БГ ГРУП” ЕООД

Ползвайки нашите консултантски услуги и тренери, Вие ще разполагате с точните хора на точните места, ще имате добре обучени служители, ще знаете техния потенциал и възможности за развитие. Като цяло ще разполагате с модерни (добри) практики, а компанията Ви ще бъде конкурентноспособна и силна. Ще познавате Вашите служители и техните потребности по-добре от тях самите. На практика това е най-доброто, което можете  да направите за своя бизнес: да подбирате, задържате и развивате най-добрите си служители.

 Искате ли да знаете повече за Вашата организация и екип, за мениджърите си, техните компетенции, лидерски стилове и потенциал? Искате ли да оцените служителите си и извършите реподбор? Искате ли компанията Ви да бъде по-успешна? Не губете време, свържете се с нас.

за контакти: гр.Велико Търново-5000, п.к.278

 тел. 0894/ 61 62 85; 0889/ 385 468; 062/588 936

e-mail: iso9001@gbg.bg; nordbg_training@abv.bg

РЕКЛАМА
 
 
 
© 2009-2011 - NORD BG GROUP LTD - Всички права запазени!